Dom
Oferta
Inspiracje
Zaloguj się

Regulamin Serwisu MojeUrodziny.pl

§ 1
postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego MojeUrodziny.pl
 2. Regulamin oraz Serwis posługują się następującymi pojęciami:
  1. Operator – Julia Chruścielewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mente Julia Chruścielewska, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, NIP: 7251944860,
  2. Serwis – serwis internetowy MojeUrodziny.pl, Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po akceptacji
  3. Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu i za jego pośrednictwem oferuje swoje Usługi Klientom,
  4. Klient – osoba fizyczna, która po akceptacji Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu i za jego pośrednictwem może skorzystać z Usług oferowanych przez Usługodawców,
  5. Usługa – świadczenia oferowane przez Usługodawców w Serwisie, przez które należy rozumieć także produkty,
  6. Rezerwacja – Usługa wybrana i opłacona przez Klienta,
  7. Rejestracja – rejestracja w Serwisie przez Usługodawcę lub Klienta, wymagająca podania podstawowych informacji umożliwiających stworzenie Konta; wyróżnia się:
   • Rejestrację Usługodawcy – niezbędna dla uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Usługodawcy, dostępna w dwóch wariantach: Standard i Premium, różniących się zakresem dostępu do Usług oferowanych w Serwisie,
   • Rejestrację Klienta – niezbędna dla uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Klienta,
  8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu bez uprzedniej Rejestracji, dla której dostępne są jedynie wybrane funkcjonalności,
  9. Konto – podstrona Serwisu z dostępem ograniczonym przez Login i Hasło, umożliwiająca Usługodawcom i Klientom zarządzanie wprowadzonymi przez nich danymi oraz aktywne uczestnictwo w Serwisie; Konto dla Usługodawców dostępne jest w dwóch wersjach: Standard i Premium,
  10. Okres Subskrypcji – ustalony okres czasu, na jaki Usługodawcy opłacił dostęp do Konta Standard lub Premium,
  11. Opłata – zapłata dokonywana przez Usługodawcę na rzecz Operatora, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Serwisu w ramach Konta Standard lub Premium,
  12. Płatność – zapłata za Usługi wybrane przez Klienta, której wykonanie powoduje dokonanie Rezerwacji,
  13. System Płatności – system płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl
  14. Login – ciąg znaków identyfikujący Usługodawcę i Klienta w Serwisie, którego wpisanie łącznie z Hasłem warunkuje dostęp do Konta; Login nie może być zwrotem powszechnie uznawanym za obraźliwe, naruszać praw osób trzecich, ani godzić w dobre obyczaje,
  15. Hasło – ciąg o długości przynajmniej pięciu znaków, na które składają się litery i cyfry, którego wpisanie łącznie z Loginem warunkuje dostęp do Konta.

§ 2

 1. Właścicielem Serwisu jest Operator.
 2. Usługi oferowane w Serwisie są świadczone wyłącznie przez Usługodawców, a Operator pośredniczy jedynie w ich realizacji, udostępniając danym Usługodawcom możliwość odpłatnego oferowania Usług w Serwisie, a Klientom nabycie tych Usług. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności brak realizacji oraz sposób realizacji Usług świadczonych przez Usługodawców, a także za ewentualny brak płatności lub niepełną płatność za Usługi.
 3. Usługodawcy oferują w Serwisie Usługi skierowane do dzieci i młodzieży, przy czym nabywcą Usługi w Serwisie może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Czynności świadczone przez Operatora polegają na utrzymaniu Serwisu i zapewnieniu do niego stałego dostępu Usługodawcom i Klientom, w celu umożliwienia im zawarcia umowy o świadczenie Usług, w której Operator nie występuje jako strona.

§ 3
podstawa realizacji usług

 1. Przeglądanie Usług oferowanych w Serwisie ma charakter nieopłatny i jest dostępne dla Usługodawców, Klientów oraz Użytkowników.
 2. Zakupu Usług oferowanych w Serwisie mogą dokonać wyłącznie Klienci. Rejestracja Klienta jest nieodpłatna, przy czym wymaga złożenia oświadczenia o ukończeniu osiemnastego roku życia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Klienta nieprawdziwego oświadczenia lub podania nieprawdziwych danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi.
 3. Podczas Rejestracji Usługodawcy należy wybrać wersję Konta Standard lub Premium. Różnice pomiędzy wersjami Konta Standard i Premium ujęte zostały w § 4 ust. 5 Regulaminu. Usługodawca może w dowolnym czasie zmienić rodzaj Konta, z zastrzeżeniem postanowienia ujętego w § 4 ust. 7 Regulaminu.
 4. Do dnia 31 grudnia 2021 roku Konto Standard udostępnione będzie Usługodawcom nieodpłatnie. Usługodawcy chcący korzystać z Konta Standard od dnia 1 stycznia 2022 roku, zobowiązani będą do dokonania Opłaty zgodnie z ceną ustaloną przez Operatora.
 5. Rejestracja jako Usługodawca i dokonanie Opłaty jest niezbędne dla rozpoczęcia Okresu Subskrypcji, podczas którego Usługodawca może oferować swoje Usługi w Serwisie. Niewykorzystanie możliwości udostępniania Usług w Serwisie w Okresie Subskrypcji nie stanowi podstawy żądania przez Usługodawcę zwrotu dokonanej Opłaty.
 6. Operator podejmuje działania zmierzające do weryfikacji Usługodawców, w tym w szczególności w zakresie jakości oferowanych przez nich Usług, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację tychże Usług.
 7. Zabronione jest oferowanie w Serwisie Usług sprzecznych z prawem, a także zawierających treści niestosowne, obraźliwe, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i obraźliwych.
 8. Usługodawcy zobowiązani są świadczyć Usługi w uwzględnieniem profesjonalnego charakteru ich działalności oraz mając na względzie, iż ich odbiorcami będą dzieci i młodzież.
 9. Przed dokonaniem płatności za Usługę, Klient określa jej parametry spośród udostępnionych przez Usługodawcę. Z chwilą prawidłowego dokonania Płatności dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem. Dokonanie płatności powoduje powstanie u Klienta roszczenia o wykonanie Usługi w sposób zgodny z jej opisem w Serwisie.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy z przyczyn niezależnych od Operatora, w tym w szczególności leżących po stronie Usługodawcy, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. W takiej sytuacji Klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty pieniężnej w pełnej wysokości.
 11. W przypadku nieprzekazania środków pieniężnych Usługodawcy przez System Płatności w wyniku zakwestionowania płatności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje Systemu Płatności, Usługodawca będzie uprawniony do powstrzymania się od realizacji Usługi do czasu otrzymania zapłaty, co nie będzie stanowiło niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie Rejestracji lub świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym.

§ 4
realizacja usług

 1. Warunkiem realizacji Usługi jest prawidłowe wykonanie płatności przez Klienta na rzecz Usługodawcy.
 2. Realizacja Usługi nastąpi w sposób i na zasadach określonych w opisie Usługi w Serwisie. Wszelkie zmiany sposobie w realizacji Usługi względem jej opisu, wymagają zgodnych ustaleń Usługodawcy i Klienta.
 3. Rezerwacja Usługi trwa od chwili prawidłowego jej opłacenia przez Klienta do momentu, w którym miała nastąpić realizacja Usługi. Możliwość anulowania Usługi lub jej przełożenia na inny termin może zostać przewidziana przez Usługodawcę i ujęta w opisie Usługi, przy czym brak takiego zastrzeżenia oznacza, że Usługodawca możliwości takiej nie przewidział.
 4. Niewykorzystanie przez Klienta Usługi objętej Rezerwacją nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczenia o zwrot dokonanej Płatności, chyba że Usługodawca w sposób jednoznaczny przewidział taką możliwość w opisie Usługi.
 5. Zakres funkcjonalności oferowanych Usługodawcy w Serwisie jest zależna od wybranego przez niego rodzaju Konta:
  1. Standard:
   • możliwość utworzenia wizytówki Usługodawcy,
   • możliwość korzystania z komunikatora,
   • wsparcie techniczne Operatora;
  2. Premium – funkcjonalności przewidziane dla Konta Standard oraz:
   • analiza Usług oferowanych w Serwisie,
   • udostępnienie narzędzi do zarządzania Rezerwacjami,
   • generowanie raportu konkurencyjności Usług oferowanych w Serwisie,
   • pełny dostęp do zarządzania kalendarzem,
   • dostęp do pakietu startowego MojeUrodziny,
   • akcje promocyjne w portalach społecznościowych (Facebook i Instagram),
   • możliwość dodawania promocji i ofert specjalnych,
   • widoczne oceny Klientów oraz recenzji publikowanych przez Klientów,
   • dostęp do dodatkowego Konta połączonego z Kontem Premium, z którego korzystać mogą osoby współpracujące z Usługodawcą.
 6. Dokładny opis poszczególnych funkcjonalności związanych z Kontami Standard i Premium zawarty został na poszczególnych podstronach Serwisu.
 7. Podczas trwania Okresu Subskrypcji, Usługodawca korzystający z Konta w wersji Standard może zmienić je na Konto w wersji Premium, po dokonaniu opłaty w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy cenami w niewykorzystanym Okresie Subskrypcji. Operator nie przewiduje możliwości dokonania w Okresie Subskrypcji zmiany z Konta w wersji Premium na Konto w wersji Standard.
 8. Okres Subskrypcji po jego zakończeniu ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne dwanaście miesięcy, na dotychczasowych warunkach. W przypadku braku chęci rozpoczęcia przez kolejnego Okresu Subskrypcji, Usługodawca powinien w ostatnim miesiącu dotychczasowego Okresu Subskrypcji poinformować o tym operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres urodziny@mojeurodziny.pl .
 9. Operator zapewnia dostęp do Serwisu oraz oferowanych w nim funkcjonalności i Usług siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, z wyłączeniem przerw technicznych oraz powodowanych działaniem siły wyższej.

§ 5
kwestie techniczne

 1. Operator uprawniony jest do wprowadzania modyfikacji technicznych do Serwisu i sposobu korzystania z oferowanych w nim funkcjonalności.
 2. Operator przewiduje przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu, podczas których dostęp do niego może być ograniczony lub niemożliwy. Przerwa techniczna trwająca nie dłużej niż dwadzieścia cztery godziny nie uprawnia Usługodawców i/lub Klientów do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem względem Operatora.
 3. W przypadku wystąpienia przerwy technicznej, której czas trwania przekroczy dwadzieścia cztery godziny, Operator na pisemny wniosek Usługodawcy przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy technicznej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków z przyczyn wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§ 6
rozliczenia

 1. Obsługa Płatności realizowanych przez Klientów na rzecz Usługodawców z tytułu dokonania Rezerwacji, dokonywana jest za pośrednictwem Systemu Płatności, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w § 6 ust. 7 Regulaminu.
 2. Obsługa Opłat realizowanych przez Usługodawców na rzecz Operatora w celu rozpoczęcia lub przedłużenia Okresu Subskrypcji każdorazowo dokonana jest za pośrednictwem Systemu Płatności.
 3. Sposób korzystania z usług oferowanych przez System płatności, w tym w szczególności dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług, której akceptacja jest niezbędna dla skorzystania z tych usług, znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl/regulamin
 4. Wartość Płatności za poszczególne Usługi wynika z cen ustalanych przez Usługodawców.
 5. Ceny wszystkich Rezerwacji oferowanych w Serwisie, a także ceny Opłat ustalone przez Operatora, zawierają podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej stawce.
 6. W przypadku dokonania Płatności za Usługi oferowane w Serwisie przez Usługodawców, Operator każdorazowo pobiera prowizję od każdej transakcji w wysokości 5%, która to prowizja będzie stanowiła wynagrodzenie Operatora, i o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie przekazane Usługodawcy.
 7. Operator dopuszcza możliwość dokonywania Płatności przez Klientów z pominięciem Systemu Płatności, bezpośrednio na rzecz Usługodawcy. W takiej sytuacji po dokonaniu Rezerwacji, Usługodawca przekaże Klientowi dane niezbędne do dokonania Płatności, która zostanie mu przekazana w pełnej kwocie, bez odliczenia prowizji na rzecz Operatora. Operator zastrzega, iż ta forma Płatności może być dostępna dla wszystkich lub wybranych Usług, jako wyłączny lub opcjonalny sposób rozliczenia.
 8. Opłaty dokonywane w celu rozpoczęcia lub przedłużenia Okresu Subskrypcji, w wysokościach ustalonych przez Operatora, przekazywane są w całości na rzecz Operatora.

§ 7

 1. W sytuacji, w której Klient, pomimo prawidłowego dokonania Płatności, nie uzyska Rezerwacji, będzie mu przysługiwało uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej, przy czym reklamacja winna zostać złożona bezpośrednio do Usługodawcy. W przypadku poinformowania Operatora o zaistniałej sytuacji, podejmie działania zmierzające do wsparcia Klienta w kontaktach z Usługodawcą i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy.
 2. W sytuacji, w której pomimo prawidłowego dokonania przez Usługodawcę Opłaty, nie rozpocznie się Okres Subskrypcji, będzie mu przysługiwało uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej opisanej w § 9 Regulaminu.
 3. Jeśli przyczynę reklamacji stanowi działanie lub zaniechanie Systemu Płatności, Operator przekaże reklamację do rozpatrzenia temu podmiotowi. W takiej sytuacji reklamacja rozstrzygnięcia zostanie w oparciu o regulacje wewnętrzne Systemu Płatności, a o sposobie rozstrzygnięcia Klient zostanie poinformowany przez Operator lub system Płatności.
 4. Operator i System Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za niedokonanie Rezerwacji pomimo wykonania Płatności, jeśli Płatność dokonana została w sposób niewłaściwy, w tym w szczególności przy wykorzystaniu przez Klienta niepoprawnych danych podczas realizacji Płatności.

§ 8
zakończenie świadczenia usług

 1. Zakończenie obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Usługodawcą może nastąpić:
  1. po upływie czasu, na jaki została zawarta, to jest po zakończeniu Okresu Subskrypcji,
  2. na skutek wypowiedzenia umowy przez Operatora lub Usługodawcę, z przyczyn i na warunkach opisanych w Regulaminie.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Operatora może nastąpić w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w przypadku:
  1. niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z obowiązku świadczenia Usług objętych Rezerwacją,
  2. świadczenia Usług w sposób niezgodny z ich opisem umieszczonym w Serwisie przez Usługodawcę,
  3. oferowania w Serwisie Usług niedopuszczalnych obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających zasady współżycia społecznego.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę może nastąpić w przypadku:
  1. niezapewnienia przez Operatora prawidłowego dostępu do Serwisu z przyczyn przez Operatora zawinionych, przez czas dłuższy niż 72 godziny,
  2. zawinionego przez Operatora braku możliwości dokonywania Rezerwacji w Serwisie przez Klientów przez czas dłuższy niż 72 godziny.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Operatora, Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot środków za niewykorzystany Okres Subskrypcji. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu, Klientowi przysługuje roszczenie o zwrot środków za niewykorzystany Okres Subskrypcji.
 5. W przypadku przesłania przez Usługodawcę informacji o nieprzedłużeniu Okresu Subskrypcji, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem Okresu Subskrypcji.
 6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny, o ile do dnia odstąpienia Usługa nie została wykonana w całości bądź w części.
 7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu, może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy w formie pisemnej, poprzez wysłanie go listem poleconym na adres wskazany przez Usługodawcę, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym za datę odstąpienia uważa się dzień nadania listu poleconego lub wysłania wiadomości e-mail.
 8. Skuteczne odstąpienie od umowy spowoduje, iż środki pieniężne uiszczone przez Klienta z tytułu Rezerwacji ostaną mu zwrócone w pełnej wysokości. W przypadku wcześniejszego przekazania ich Usługodawcy, będzie on zobowiązany do ich zwrotu Operatorowi, który przekaże je Klientowi, lub bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 9
postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być kierowane przez Usługodawców na adres e-mail urodziny@mojeurodziny.pl lub adres korespondencyjny Operatora: Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie Usługodawcom stałego dostępu do funkcjonalności Serwisu wynikających z wybranego przez nich rodzaju Konta.
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zawinionego przez Operatora zdarzenia, które na skutek uniemożliwienia lub utrudnienia korzystania przez Usługodawcę z Serwisu spowodowało powstanie u niego szkody.
 4. Szkoda poniesiona przez Usługodawcę, za którą Operator może ponosić odpowiedzialność, obejmuje wyłączenia poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 5. Reklamacja, aby mogła zostać rozpatrzona przez Operatora, powinna zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikujące Usługodawcę, to jest:
   • imię i nazwisko oraz Login w przypadku osób fizycznych,
   • firmę wraz z siedzibą oraz Login w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  2. dokładny opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba że dla jej rzetelnego rozpatrzenia czas ten okaże się niewystarczający. W takie sytuacji Operator poinformuje Usługodawcę o przyczynach opóźnienia i planowanym czasie zakończenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie informacje dotyczące reklamacji, w tym także sposób jej rozstrzygnięcia, będą przekazywane Usługodawcy na wskazany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail.
 7. Rozstrzygnięcie reklamacji może polegać na jej uwzględnieniu lub uznaniu za bezzasadną. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Operator zaproponuje Usługodawcy działania naprawcze, które będą miały na celu zniwelowanie poniesionej szkody.
 8. W przypadku niezaakceptowania przez Usługodawcę zaproponowanego rozwiązania, będzie mógł on złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia reklamacji. W tej sytuacji Operator zajmie stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji, które będzie miało charakter ostateczny w toku postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca może dochodzić jakichkolwiek roszczeń od Operatora na zasadach ogólnych dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
 10. Z uwagi na nieodpłatny charakter Kont w wersji Standard do dnia 31 grudnia 2021 roku, możliwość złożenia reklamacji przez Usługodawców korzystających z wersji Standard możliwa będzie od dnia 1 stycznia 2022 roku.
 11. Reklamacje dotyczące jakości Usług realizowanych przez Usługodawców powinny być składane bezpośrednio tym Usługodawcom, w sposób i na zasadach przez nich przewidzianych. Jednocześnie w przypadku poinformowania Operatora o zastrzeżeniach względem jakości Usług, Operator podejmie czynności w celu zweryfikowania zgłoszenia, a samą reklamację przekaże właściwemu Usługodawcy. Potwierdzenie zastrzeżeń wobec Usługodawcy nie powoduje powstania żadnego rodzaju odpowiedzialności Operatora względem Klienta, w tym w szczególności nie powoduje powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, przy czym Operator podejmie starania, aby nie dopuścić do ponownego wystąpienia tego typu sytuacji.
 12. Reklamacje dotyczące Płatności dokonywanych przez Usługodawców na rzecz Operatora oraz przez Klientów na rzecz Usługodawców, będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień ujętych w § 7 Regulaminu.

§ 10
postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz innych dokumentów wewnętrznych stosowanych prze Operatora, z których treścią można zapoznać się w Serwisie.
 2. Wszelkie spory sądowe dotyczące roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Regulaminu, Usługodawcy i Klienci zostaną o tym fakcie zawiadomieni za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na wskazane przez nich adresy e-mail, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Operator informuje, iż wprowadzenie zmian w treści Regulaminu może być spowodowane także wymogami podmiotów współpracujących z Operatorem, w tym w szczególności w zakresie obsługi Płatności.