Dom
Oferta
Inspiracje
Zaloguj się
2021 | 10 grudzień
Konkurs - Najlepsza Dekoracja Sali Zabaw 2021

Zapraszamy do naszego konkursy o tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ DEKORACJI BAWIALNI 2021

Zapraszamy wszystkie sale zabaw do udziału w konkursie na dekorację sali! Szukamy oryginalnych pomysłów i śmiałych realizacji.


DO UZYSKANIA TYTUŁ NAJPIĘKNIEJSZEJ DEKORACJI BAWIALNI ROKU 2021!

Przyjmujemy zgłoszenia bezpośrednio od sal zabaw, ale jeżeli jesteś rodzicem to możesz zgłosić bawialnię, która Twoim zdaniem zasługuje na przyznanie wyżej wymienionego wyróżnienia!

Czy podejmie to wyzwanie? :) Może to być dekoracja całoroczna lub typowo świąteczna. W komentarzu pod konkursowym postem prosimy o wstawianie zdjęć wraz z nazwą i miejscowością. Tak jak w poprzednich konkursach, wygrywa jedna fotografia z największą ilością polubień oraz jedna wybrana przez nas. Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki oraz tytuł najpiękniej udekorowanej sali! Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie internetowej.
Konkurs trwa do 28.12.2021 do godziny 23:59:59, a 30.12.2021 ogłosimy wyniki!

Wiecie co robić, czekamy!

Jak zwykle do wygrania chwała i sława! Oraz super rzeczowe nagrody rzeczowe...coś związanego z super dekoracją i czymś co kochają wszystkie dzieci ! :)

Wyniki naszej poprzedniej zabawy możecie podejrzeć tutaj:

https://www.mojeurodziny.pl/inspiracje/konkurs-kreatywny-tort

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZEJ DEKORACJI BAWIALNI 2021"
Z DNIA 10.12.2021 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu NAJPIĘKNIEJSZEJ DEKORACJI BAWIALNI 2021 (zwanym dalej “Konkursem”), jest Mente Julia Chruścielewska, z siedzibąprzy ul. Zwycięstwa 2, Łódź, NIP 7251944860 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/MojeUrodzinypl oraz https://www.instagram.com/mojeurodziny.pl/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com lub instagram.com ; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowieńRegulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną oraz 1 nagrodę dodatkową.

2. Nagrodami w konkursie są:
- Tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ DEKORACJI BAWIALNI– 1 miejsce nagroda publiczności
- Tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ DEKORACJI BAWIALNI – nagroda specjalna portalu MojeUrodziny.pl
- Oznaczenia wizytówki zwycięskiej bawialni na portalu www.MojeUrodziny.pl
- Prezenty niespodzianki
- nagroda zostanie wysłana kurierem na koszt organizatora konkursu.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkęani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/MojeUrodzinypl

2. Konkurs trwa od 10-12-2021 do 28-12-2021 do godziny: 23:59:59

3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.12.2021

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Publikacja dekoracji umieszczonej w sali zabaw, którą reprezentuje zgłaszający.

b. zdobycie jak największej liczby POLUBIEŃ pod własnym komentarzem

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/MojeUrodzinypl

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięsców. Jednego, którego praca zdobędzie najwięcej polubień oraz drugiego według własnego uznania.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod zwycięskim zdjęciem oraz dodatkowym postem z wynikami konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie równieżumieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage wiadomości z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu
d. adres email

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratęprzez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwośćdanych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji

ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwośćUczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedźjest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

“Konkurs NAJPIĘKNIEJSZEJ DEKORACJI BAWIALNI 10.12.2021 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2021 r. i obowiązuje do 10.12.2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.MojeUrodziny.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: